فصل نامه علمی پژوهشی مهندسی پزشکی زیستی (IJBME) - شماره جاری